بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163

 • شهرام ایهامی و شهردار اصفهان در پروژه نمایشگاهها 1
 • افتتاح نمایشگاه بین المللی اصفهان شهرام ایهامی و شهردار اصفهان
 • افتتاح نمایشگاه همراه با رئیس شورای شهر و شهرام ایهامی
 • افتتاح نمایشگاه با حضور رئیس نمایشگاهها و شهردار و شهرام ایهامی
 • وزیر امور خارجه ظریف
 • تبریک ضیایی پور ریاست آتش سوزی
 • markitectsافتخارات1
 • BvQi
 • لوح سپاس هشتم شکاری
 • گواهینامه آموزشی فناوران مدیریت بازاریابی فروش
 • جلسه با مدیرعامل بیمه دانا سال1392 دکتر کاردگر
 • bvqi
 • نشان عقاب فروش Eagles of selling
 • گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای شهرام ایهامی در رشته کامپیوتر
 • گواهینامه آموزشی فنون مذاکره
 • پرسنل دفتر بیمه
 • دعوتنامه جهت اعطای نشان برتر
 • دعوتنامه جهت اعطای نشان برتر
 • تبریک مدیریت آتش سوزی بیمه دانا
 • تبریک معاونت فنی بیمه دانا
 • مجوز صدور آتش سوزی
 • پرسنل دفتر بیمه2
 • پرسنل دفتر بیمه3
 • پرسنل دفتر بیمه4
 • پرسنل دفتر بیمه5
 • افطاری 8
 • افطاری9
 • 111
 • 566
 • زاده حسینی تکی
 • زارعان تکی
 • حمیداوی
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان 1
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان 2
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان 3
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان 5
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان رحمانی بهشتی نیکبخت اوستا6
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان 9
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان خانم اآقای زندیان9
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان ،الوندی
 • عکس دسته جمعی افطاری انجمن صنفی اصفهان ،اکبر پوری ،ترمه10
 • یاوری تکی
 • الوندی تکی
 • ترمه باف تکی - ضیایی و اکبرپور
 • رحیمی تکی
 • سید قلعه
 • دسته جمعی داخل سالن