بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163
نرم افزار مدیریت ارتباط مشتریان CRM دستیار بخش اول :
بخش دوم نرم افزار سی آر ام دستیار :بخش سوم نرم افزار سی آر ام دستیار :