بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163
آموزش صدور بیمه مسئولیت مهد کودک در نرم افزار فناوران توسط محسن محمدی کارشناس بیمه دفتر نمایندگی ایهامی(((((توجه برای مشاهده سایر فایلهای آموزشی به سایت آپارات مراجعه کنید در بخش جستجو تایپ کنید شهرام ایهامی و کلیه آموشها بصورت کامل موجود است )))))
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش اول(1) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش دوم(2) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش سوم(3) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش چهارم (4)توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش پنجم(5) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش ششم (6)توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش هفتم (7) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش هشتم (8)توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
آموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش نهم (9) توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا
اموزش بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان نحوه تکمیل فرم پیشنهاد اولیه بخش دهم (10)توسط شهرام ایهامی نماینده بیمه دانا