بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163

توجه
اگر نرخ های ذیل پاسخگوی نیازشما نیست لطفا کلیک کنید   
نرخ ثالث با مالی 90.000.000 ریال   قابل توجه ت به معنای تخفیف است
نوع خودرو درصد ت سه سیلندرها پیکان و پراید سایر چهارسیلندرها شش و هشت سیلندرها بارکش تا 1تن بارکش تا 3تن بارکش تا 5تن بارکش تا 10تن
فاقد سابقه 0 24,904,757 29,122,899 33,883,083 37,679,412 31,492,938 37,216,979 46,195,305 58,215,993
صفر کیلومتر 0 13,402,436 15,520,016 17,909,710 19,768,714 17,499,810 20,403,430 24,957,843 31,127,440
بدون ت 0 13,949,657 16,149,549 18,632,133 20,612,037 18,072,063 21,057,329 25,739,805 32,008,968
یکسال ت 5 13,252,173 15,342,071 17,700,525 19,581,434 17,168,460 20,004,462 24,452,814 30,408,518
دوسال ت 10 12,554,691 14,534,594 16,768,920 18,550,832 16,264,857 18,951,596 23,165,825 28,808,070
سه سال ت 15 11,857,207 13,727,116 15,837,312 17,520,229 15,361,254 17,898,729 21,878,835 27,207,622
چهارسال ت 20 11,159,725 12,919,639 14,905,707 16,489,629 14,457,651 16,845,863 20,591,844 25,607,174
پنج سال ت 25 10,462,242 12,112,160 13,974,098 15,459,027 13,554,047 15,792,996 19,304,853 24,006,725
شش سال ت 30 9,746,760 11,304,684 13,042,493 14,428,425 12,650,444 14,740,130 18,017,863 22,406,277
هفت سال ت 35 9,076,276 10,497,206 12,110,885 13,397,822 11,746,841 13,687,263 16,730,874 20,805,828
هشت سال ت 40 8,369,794 9,689,730 11,179,280 12,367,221 10,843,239 12,634,397 15,443,883 19,205,380
نه سال ت 45 7,672,311 8,882,251 10,247,672 11,336,619 9,939,635 11,581,530 14,156,892 17,604,931
ده سال ت 50 6,974,829 8,074,775 9,316,067 10,306,018 9,036,031 10,528,665 12,869,903 16,004,483
یازده سال ت 55 6,277,345 7,267,296 8,384,459 9,275,415 8,132,428 9,475,798 11,582,913 14,404,035
دوازده سال ت 60 5,579,862 6,459,819 7,452,853 8,244,815 7,228,825 8,422,932 10,295,922 12,803,587
سیزده سال ت 65 4,882,379 5,652,341 6,521,246 7,214,212 6,325,222 7,370,065 9,008,931 11,203,137
چهارده سال ت 70 4,184,897 4,844,865 5,589,640 6,183,610 5,421,619 6,317,199 7,721,941 9,602,689
جریمه هرروز تاخیر - 30,000   39,500 42,000 33,000 40,000 50,000 64,000

​​