بیمه دانا شهرام ایهامی کد 1879
مدير:09131118877 تلفن های ثابت :
صدور:09138777734 14- 03135815312
درمان: 09133061058 فاکس: 03135815163

بیمـــه باربری
محصول یک کارخانه در محل تولید ، در انبارهای مطمئن و با سیستم های حفاظتی ، تحت کنترل و نگهبانی قرار می گیرد . در مقصد و پس از توزیع نیز کالا  از حفاظت کافی برخوردار است . در حالی که در هنگام حمل و نقل ،خطرات گوناگونی متوجه محموله است .
تصادف ، سانحه ، سرقت ، بلاهای طبیعی ، ناامنی مسیر عبور و احتمالات نگران کننده دیگر در خشکی و دریا و آسمان ، محموله ها را تهدید می کند .بنابراین حمل کالا ، پرخطر ترین مرحله از تولید تا مصرف آن است .بیمه باربری ، راه حلی خردمندانه برای مقابله با خطرات و حفظ سرمایه های سنگین در زمان حمل و نقل است .بیمه های باربری را می توان به روش های زیر طبقه بندی کرد:
تقسیم بندی بر اساس مبدا و مقصد بیمه نامه از لحاظ جغرافیایی
1-بیمه داخلی :
مبدا و مقصد در بیمه های حمل و نقل داخلی ، داخل ایران است .خطرات تحت پوشش در بیمه های باربری داخلی به دو دسته به شرح ذیل تقسیم می شود :
الف – خطرات اصلی : خطراتی که معمولاً در بیمه های داخلی تحت پوشش بیمه ای در می آید خطر آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه است که معمولاً در متن چاپی بیمه نامه های داخلی درج می شود و منظور از حادثه وسیله نقلیه ، تصادف ، پرت شدن و واژگون شدن ان است .
ب.خطرات اضافی :
در حمل و نقل ، خطرات دیگری نیز وجود دارد که محمولات را تهدید می کند ..مانند پرت شدن محموله از روی وسیله نقلیه ، برخورد جسم خارجی با موارد بیمه ، خسارت ناشی از بارگیری و تخلیه ، سرقت کلی محموله و آبدیدگی .
2-بیمه های وارداتی :
در این حالت مبداحمل ، یکی از کشورهای خارجی و یا مناطق آزاد تجاری و مقصد ، داخل ایران است .
3-بیمه های صادراتی :
در بیمه های صادراتی مبداء حمل داخل و مقصد خارج از ایران است .
4-بیمه های ترانزیتی :
مبداء و مقصد در این بیمه ها ، خارج از ایران است و ایران در مسیر حمل قرار می گیرد.
تقسیم بندی بر اساس نوع پوشش بیمه ای
جدیدترین شرایط بیمه باربری در سه طبقه بندی متفاوت (A,B,C) توسط بیمه دانا ارائه می شود که عبارتند از :
الف-بیمه باربری با مجموعه شرایط (C)
این مجموعه شرایط ، کالاها را در مقابل خطرات آتش سوزی یا انفجار به گل نشستن برخورد با کف دریا یا واژگون شدن کشتی یا شناور ، تصادف یا برخورد کشتی و شناور با هر جسم خارجی غیر از آب ، واژگون شدن یا از خطر خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تخلیه کالا در بندر اظطراری ، فدا کردن کالا در جریان خسارت عمومی ، به دریا انداختن کالا برای سبک سازی کشتی و خسارت وارده به کالا در اثر سوانح هوائی تحت پوشش قرار می دهد .
ب-بیمه باربری با مجموعه شرایط (B)
این مجموعه شرایط ، علاوه برآنکه همه خطرات مربوط به شرایط (c)را تحت پوشش قرار می دهد ، کالاهای بیمه گذار را در مقابل خطرات زیر نیز بیمه می کند :
زلزله ، آتشفشان یا صاعقه ، به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی ، ورود آب دریا یا دریاچه یا رودخانه به کشتی یا شناور ، محفظه کالا ، کانتیتر ، لیف وان یا محل نگهداری کالا ، تلف شدن کلی هر بسته در کشتی یا شناور یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن به هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور ، دزدی ، دله دزدی ، چنگک زدگی ، روغن زدگی ، خطرات ناشی از کالاهای مجاور ، آبدیدگی ، عدم تحویل و شکست
ج-بیمه باربری با مجموعه شرایط (A)
این مجموعه شرایط ، کاملترین نوع بیمه حمل کالاست که به جز چند مورد مستثنی شده در مجموعه شرایط بیمه های باربری ، کلیه خسارات کلی و جزیی وارده به هربسته از کالای بیمه شده را جبران می کند .
شرایط عمومی بیمه نامه باربری
مدت اعتبار بیمه نامه های داخلی از زمان قرار گرفتن محموله روی وسیله نقلیه حامل کالا برای شروع حمل در مبداء آغاز می شود در مسیر حمل عادی ادامه داشته و به محض رسیدن وسیله نقلیه حامل کالا به مقصد مندرج در بیمه نامه های خارجی با توجه به این که حمل کالا توسط وسائل نقلیه اعم از دریایی ، زمینی ، هوایی انجام می گیرد مدت اعتبار به شرح ذیل تعیین می شود .
حمل زمینی :
به مجرد رسیدن کالا به انبار مقصد مندرج در بیمه نامه یا انقضاء 60 روزاز تاریخ ورود کالا به مرز زمینی کشور مقصد ، هر کدام زودتر واقع شود .
حمل دریایی :
 به مجرد رسیدن کالا به انبار مقصد مندرج در بیمه نامه یا انقضاء 60 روز از تاریخ تخلیه کامل کالا از کشتی در آخرین بندر تخلیه ، هر کدام زودتر واقع شود .
حمل هوایی :
به مجرد رسیدن کالا به انبار مقصد مندرج در بیمه نامه یا انقضاء 30 روز از تاریخ ورود کالا به فرودگاه مقصد ، هر کدام زودتر واقع شود .